Mësuesi 1928

Mësuesi 1928

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Mësuesi 1928

Mësuesi : Vit. 6, nr. 1-2 (1928)

Revista përmban shkrime mbi pedagogjinë dhe mbi të mësuarin e historisë, aritmetikës, gjeometrisë, gjuhës dhe këndimit në shkollën fillore.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.
Në faqen e tit. : Ars artium educatio
64 f., 22 cm.

Upload 04.06.2020

Mësuesi : Vit. 6, nr. 3 (1928)

Revista përmban shkrime mbi pedagogjinë, edukimin, didaktikën dhe mbi të mësuarin e aritmetikës dhe gjuhës në shkollën fillore.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.
Në faqen e tit. : Ars artium educatio
65-111, [47] f. ; 23 cm.
Revista ka në fund dy rubrika shtesë: "Goja e popullit t'onë" dhe "Fjalori"

Upload 03.07. 2020

Mësuesi : Vit. 6, nr. 4 (1928)

Revista përmban shkrime mbi edukimin, pedagogjinë, didaktikën dhe mbi të mësuarin e gjuhës dhe këndimit në shkollën fillore.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.
Në faqen e tit. : Ars artium educatio
112-160, [49] f. ; 23 cm.
Revista ka në fund dy rubrika shtesë: "Goja e popullit t'onë" dhe "Fjalori"

Upload 03.07. 2020

Mësuesi : Vit. 5, nr. 5-6 (1928)

Revista përmban shkrime mbi pedagogjinë, didaktikën dhe historinë.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.
Në faqen e tit. : Ars artium educatio
159-210, [52] f. ; 23 cm.
Revista ka në fund dy rubrika shtesë: "Goja e popullit t'onë" dhe "Fjalori"

Upload 08.07. 2020

Mësuesi : Vit. 5, nr. 7-8 (1928)

Revista përmban shkrime mbi pedagogjinë, edukimin, didaktikën dhe historinë.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.
Në faqen e tit. : Ars artium educatio
211-274, [64] f. ; 23 cm.
Revista ka në fund dy rubrika shtesë: "Goja e popullit t'onë" dhe "Fjalori"

Upload 08.07. 2020

Mësuesi : Vit. 5, nr. 9-10 (1928)

Revista përmban shkrime mbi pedagogjinë, edukimin, mësimdhënien e gjuhës e këndimit në shkollën fillore dhe të fizikës në gjimnaz.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit si dhe programin analitik të lëndëve të klasës së katërt.
Në faqen e tit. : Ars artium educatio
275-346, [72] f. ; 23 cm.
Revista ka në fund dy rubrika shtesë: "Goja e popullit t'onë" dhe "Fjalori"

Upload 08.07. 2020

Mësuesi : Vit. 5, nr. 11-12 (1928)

Revista përmban shkrime mbi pedagogjinë, edukimin, historinë dhe mësimdhënien e gjuhës, këndimit e matematikës në shkollën fillore.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.
Në faqen e tit. : Ars artium educatio
347-399, [53] f. ; 23 cm.
Revista ka në fund dy rubrika shtesë: "Goja e popullit t'onë" dhe "Fjalori"

Upload 08.07. 2020