Kopeshti Letrar

Kopeshti Letrar

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Kopeshti Letrar

Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 1 (1918)

Ky numër përmban dhjetë rubrika që i përkasin kulturës, letërsisë dhe shëndetësisë.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar".
16 f., 24 cm

Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 2
(1918)

Ky numër përmban dymbëdhjetë rubrika që i përkasin kulturës, letërsisë, shëndetësisë dhe fesë.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar".
16 f., 24 cm.

Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 3
(1918)

Ky numër përmban katërmbëdhjetë rubrika që i përkasin kulturës, letërsisë, shëndetësisë, astronomisë dhe fesë.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar".
16 f., 24 cm

Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme. Vit. 1, nr. 4
(1918)

Ky numër përmban katërmbëdhjetë rubrika që i përkasin letërsisë, kulturës, astronomisë, shëndetësisë, bletarisë dhe fesë.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar"
16 f., 24 cm

Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 5
(1918)

Ky numër përmban katërmbëdhjetë rubrika që i përkasin letërsisë, bletarisë, fesë, astronomisë dhe shëndetësisë.
Në faqen e tit. : E boton "Qarku letrar"
16 f., 24 cm.

Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 6
(1919)

Ky numër përmban trembëdhjetë rubrika që i përkasin letërsisë, kulturës, shkencës dhe bletarisë.
Në faqen e tit. : E boton "Qarku letrar".
16 f., 24 cm.

Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 8
(1919)

Ky numër përmban katërmbëdhjetë rubrika që i përkasin shkencës, kulturës, letërsisë dhe pedagogjisë.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar".
16 f., 24 cm.

Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 9
(1919)

Ky numër përmban dymbëdhjetë rubrika që i përkasin letërsisë, historisë, shkencës dhe pedagogjisë.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar".
16 f., 24 cm.

Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit.1, nr.10
(1919)

Ky numër përmban dymbëdhjetë rubrika që i përkasin letërsisë, shkencës dhe didaktikës.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar"
16 f., 24 cm.