Revista Pedagogjike 1922

Revista Pedagogjike 1922

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Revista Pedagogjike 1922

Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr. 1 (1922)

Qëllimi i revistës bëhet i qartë në shkrimin e parë të saj "Rruga e jonë...".
Ky organ do të jetë udhëheqës për të gjithë arsimtarët në "forcimin e edukatës kombëtare demokratike mbi baza të reja pedagogjike" duke përhapur "parimet e reja të cilat do të bijen dhe ke ne vllaznin, harmonin, solidaritetin e kombësin e thjeshtë".
Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukatës në shkollë, kurseve për të rriturit, gjuhës shqipe, modele orësh mësimi etj.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj.
32 f. ; 23 cm.

Upload 04. 11. 2019


Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr. 2 (1922)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukatës në shkollë, gjuhës shqipe, pedagogjisë, didaktikës etj. Në rubrikën e fundit të këtij numri trajtohen aspekte nga mbledhja e parë e Kongresit Arsimor të mbajtur në Tiranë më 22 korrik 1922.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
33-64, [32] f. ; 23 cm.

Upload 04. 11. 2019

Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr. 3 (1922)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukatës në shkollë, gjuhës shqipe, pedagogjisë, didaktikës etj. Vend të veçantë zë edhe mbledhja e parë e Kongresit Arsimor, mbajtur në Tiranë më 22 korrik 1922 si dhe disa qarkore lidhur me arsimin.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
65-96, [32] f. ; 23 cm.

Upload 04. 11. 2019

Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr. 4 (1922)

Në këtë numër trajtohen aspekte nga mbledhja e parë dhe e dytë e Kongresit Arsimor të mbajtur në Tiranë në korrik të vitit 1922, aspekte nga programi i ri mësimor i dalë nga ky kongres si dhe shkrime rreth edukatës në shkollë, pedagogjisë, didaktikës etj.
"Botim i përmuejshëm i Ministris s' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
97-128, [32] f. ; 23 cm.

Upload 04. 11. 2019